Hệ thống hoạt động bình thường

Trang web Docage

99.99% thời gian hoạt động

Đăng nhập vào ứng dụng Docage

99.99% thời gian hoạt động

Web ứng dụng

99.99% thời gian hoạt động

Dấu hiệu tài liệu

99.99% thời gian hoạt động

bác sĩ bác sĩ

99.99% thời gian hoạt động

Mẫu tài liệu

99.99% thời gian hoạt động

Tài liệu Api

99.99% thời gian hoạt động

Docage Sign

99.99% thời gian hoạt động

Docage Doc

99.99% thời gian hoạt động

Docage Form

99.99% thời gian hoạt động

Thông báo gần đây

Không có thông báo nào được báo cáo trong 7 ngày qua

Hiển thị lịch sử thông báo