Docage - API công khai của chúng tôi

API công khai của chúng tôi

GET

https://status.docage.com/summary.json

Nhận trạng thái tổng thể cho trang trạng thái của bạn. Không bao gồm các thành phần và thông báo lịch sử.

{
"page": {
"name": "Docage",
"url": "https://status.docage.com",
"status": "UP"
},
"activeIncidents": [
{
"name": "We're facing an issue with our API",
"started": "Sat Jun 11 2022 18:55:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)",
"status": "INVESTIGATING",
"impact": "MAJOROUTAGE",
"url": "https://testing-widget.instatus.com/incident/cl4a8n3070721qtmzvts760c4"
}
],
"activeMaintenances": [
{
"name": "Database maintenance",
"start": "Sat Jun 11 2022 18:55:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)",
"status": "NOTSTARTEDYET",
"duration": "60",
"url": "https://testing-widget.instatus.com/maintenance/cl4a8nlv50918qtmzdlw60ivu"
}
]
}
GET

https://status.docage.com/v2/components.json

Nhận các thành phần trang trạng thái của bạn và các sự cố đang hoạt động ảnh hưởng đến chúng.

[
{
"id": "ckf01fvnxywz60a35wdbn5gz5",
"name": "App",
"status": "OPERATIONAL",
"description": "",
"isParent": false,
"children": []
}
]