Hệ thống hoạt động bình thường

Trang web Docage

99.99% thời gian hoạt động

Đăng nhập vào ứng dụng Docage

99.99% thời gian hoạt động
thg 3 2024 · 100.0%thg 4 · 99.97%thg 5 · 100.0%
thg 3 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 4 202499.97% thời gian hoạt động
thg 5 2024100.0% thời gian hoạt động

Web ứng dụng

99.99% thời gian hoạt động

Dấu hiệu tài liệu

99.99% thời gian hoạt động
thg 3 2024 · 100.0%thg 4 · 99.97%thg 5 · 100.0%
thg 3 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 4 202499.97% thời gian hoạt động
thg 5 2024100.0% thời gian hoạt động

bác sĩ bác sĩ

99.99% thời gian hoạt động
thg 3 2024 · 100.0%thg 4 · 99.97%thg 5 · 100.0%
thg 3 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 4 202499.97% thời gian hoạt động
thg 5 2024100.0% thời gian hoạt động

Mẫu tài liệu

99.99% thời gian hoạt động
thg 3 2024 · 100.0%thg 4 · 99.97%thg 5 · 100.0%
thg 3 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 4 202499.97% thời gian hoạt động
thg 5 2024100.0% thời gian hoạt động

Tài liệu Api

99.99% thời gian hoạt động

Docage Sign

99.99% thời gian hoạt động
thg 3 2024 · 100.0%thg 4 · 99.97%thg 5 · 100.0%
thg 3 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 4 202499.97% thời gian hoạt động
thg 5 2024100.0% thời gian hoạt động

Docage Doc

99.99% thời gian hoạt động
thg 3 2024 · 100.0%thg 4 · 99.97%thg 5 · 100.0%
thg 3 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 4 202499.97% thời gian hoạt động
thg 5 2024100.0% thời gian hoạt động

Docage Form

99.99% thời gian hoạt động
thg 3 2024 · 100.0%thg 4 · 99.97%thg 5 · 100.0%
thg 3 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 4 202499.97% thời gian hoạt động
thg 5 2024100.0% thời gian hoạt động

Lịch sử thông báo

thg 4 2024

thg 3 2024 đến thg 5 2024