Hệ thống hoạt động bình thường

Trang web Docage

100.0% thời gian hoạt động

Đăng nhập vào ứng dụng Docage

100.0% thời gian hoạt động
thg 9 2023 · 100.0%thg 10 · 100.0%thg 11 · 100.0%
thg 9 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 10 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 11 2023100.0% thời gian hoạt động

Web ứng dụng

100.0% thời gian hoạt động

Dấu hiệu tài liệu

100.0% thời gian hoạt động
thg 9 2023 · 100.0%thg 10 · 100.0%thg 11 · 100.0%
thg 9 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 10 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 11 2023100.0% thời gian hoạt động

bác sĩ bác sĩ

100.0% thời gian hoạt động
thg 9 2023 · 100.0%thg 10 · 100.0%thg 11 · 100.0%
thg 9 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 10 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 11 2023100.0% thời gian hoạt động

Mẫu tài liệu

100.0% thời gian hoạt động
thg 9 2023 · 100.0%thg 10 · 100.0%thg 11 · 100.0%
thg 9 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 10 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 11 2023100.0% thời gian hoạt động

Tài liệu Api

100.0% thời gian hoạt động

Docage Sign

100.0% thời gian hoạt động
thg 9 2023 · 100.0%thg 10 · 100.0%thg 11 · 100.0%
thg 9 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 10 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 11 2023100.0% thời gian hoạt động

Docage Doc

100.0% thời gian hoạt động
thg 9 2023 · 100.0%thg 10 · 100.0%thg 11 · 100.0%
thg 9 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 10 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 11 2023100.0% thời gian hoạt động

Docage Form

100.0% thời gian hoạt động
thg 9 2023 · 100.0%thg 10 · 100.0%thg 11 · 100.0%
thg 9 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 10 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 11 2023100.0% thời gian hoạt động

Lịch sử thông báo

thg 11 2023

Không có thông báo nào được báo cáo trong tháng này

thg 10 2023

thg 9 2023

Không có thông báo nào được báo cáo trong tháng này

thg 9 2023 đến thg 11 2023