Hệ thống hoạt động bình thường

Đang cập nhật ứng dụng Docage

Hoàn thành
Lên kế hoạch cho 13-05-2024 tại 21:40 – 21:42

Ảnh hưởng

Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
bác sĩ bác sĩ
Mẫu tài liệu
Cập nhật
 • Hoàn thành
  13-05-2024 tại 21:42
  Hoàn thành
  13-05-2024 tại 21:42
  Bảo trì đã hoàn tất thành công.
 • Đang tiến hành
  13-05-2024 tại 21:40
  Đang tiến hành
  13-05-2024 tại 21:40
  Hiện đang tiến hành bảo trì
 • Chưa bắt đầu
  13-05-2024 tại 21:40
  Chưa bắt đầu
  13-05-2024 tại 21:40

  Ứng dụng Docage đang được cập nhật nên tạm thời không khả dụng.