Hệ thống hoạt động bình thường

Đang cập nhật API Docage

Hoàn thành
Lên kế hoạch cho 01-05-2024 tại 21:25 – 21:30

Ảnh hưởng

Trang web Docage
Đăng nhập vào ứng dụng Docage
Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
bác sĩ bác sĩ
Mẫu tài liệu
Cập nhật
 • Hoàn thành
  01-05-2024 tại 21:30
  Hoàn thành
  01-05-2024 tại 21:30
  Bảo trì đã hoàn tất thành công
 • Đang tiến hành
  01-05-2024 tại 21:25
  Đang tiến hành
  01-05-2024 tại 21:25
  Hiện đang tiến hành bảo trì
 • Chưa bắt đầu
  01-05-2024 tại 21:25
  Chưa bắt đầu
  01-05-2024 tại 21:25

  Đang cập nhật API Docage dẫn đến không có sẵn API và ứng dụng web