Hệ thống hoạt động bình thường

Đang cập nhật ứng dụng Docage

Hoàn thành
Lên kế hoạch cho 29-04-2024 tại 14:15 – 14:17

Ảnh hưởng

Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
bác sĩ bác sĩ
Mẫu tài liệu
Cập nhật
 • Hoàn thành
  29-04-2024 tại 14:17
  Hoàn thành
  29-04-2024 tại 14:17

  Đã phát hành bản sửa lỗi chuyển hướng

 • Đang tiến hành
  29-04-2024 tại 14:15
  Đang tiến hành
  29-04-2024 tại 14:15
  Hiện đang tiến hành bảo trì
 • Chưa bắt đầu
  29-04-2024 tại 14:15
  Chưa bắt đầu
  29-04-2024 tại 14:15

  Ứng dụng Docage đang được cập nhật nên tạm thời không khả dụng.