Hệ thống hoạt động bình thường

Đang cập nhật API Docage

Hoàn thành
Lên kế hoạch cho 28-04-2024 tại 21:35 – 21:45

Ảnh hưởng

Trang web Docage
Đăng nhập vào ứng dụng Docage
Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
bác sĩ bác sĩ
Mẫu tài liệu
Cập nhật
 • Hoàn thành
  28-04-2024 tại 21:45
  Hoàn thành
  28-04-2024 tại 21:45
  Bảo trì đã hoàn tất thành công.
 • Đang tiến hành
  28-04-2024 tại 21:35
  Đang tiến hành
  28-04-2024 tại 21:35
  Hiện đang tiến hành bảo trì
 • Chưa bắt đầu
  28-04-2024 tại 21:35
  Chưa bắt đầu
  28-04-2024 tại 21:35

  Đang cập nhật API Docage dẫn đến không có sẵn API và ứng dụng web