Hệ thống hoạt động bình thường

Đang cập nhật ứng dụng Docage

Hoàn thành
Lên kế hoạch cho 07-03-2024 tại 08:03 – 08:05

Ảnh hưởng

Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
bác sĩ bác sĩ
Mẫu tài liệu
Cập nhật
 • Hoàn thành
  07-03-2024 tại 08:05
  Hoàn thành
  07-03-2024 tại 08:05
  Bảo trì đã hoàn tất thành công.
 • Chưa bắt đầu
  07-03-2024 tại 08:03
  Chưa bắt đầu
  07-03-2024 tại 08:03

  Ứng dụng Docage đang được cập nhật nên tạm thời không khả dụng.