Hệ thống hoạt động bình thường

Đang cập nhật API Docage

Hoàn thành
Lên kế hoạch cho 26-02-2024 tại 21:45 – 21:50

Ảnh hưởng

Trang web Docage
Đăng nhập vào ứng dụng Docage
Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
bác sĩ bác sĩ
Mẫu tài liệu
Cập nhật
 • Hoàn thành
  26-02-2024 tại 21:50
  Hoàn thành
  26-02-2024 tại 21:50
  Bảo trì đã hoàn tất thành công
 • Đang tiến hành
  26-02-2024 tại 21:45
  Đang tiến hành
  26-02-2024 tại 21:45
  Hiện đang tiến hành bảo trì
 • Chưa bắt đầu
  26-02-2024 tại 21:45
  Chưa bắt đầu
  26-02-2024 tại 21:45

  Đang cập nhật API Docage dẫn đến không có sẵn API và ứng dụng web