Hệ thống hoạt động bình thường

Đang cập nhật ứng dụng Docage

Hoàn thành
Lên kế hoạch cho 20-02-2024 tại 21:15 – 21:17

Ảnh hưởng

Trang web Docage
Đăng nhập vào ứng dụng Docage
Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
bác sĩ bác sĩ
Mẫu tài liệu
Cập nhật
 • Hoàn thành
  20-02-2024 tại 21:17
  Hoàn thành
  20-02-2024 tại 21:17
  Bảo trì đã hoàn tất thành công.
 • Đang tiến hành
  20-02-2024 tại 21:15
  Đang tiến hành
  20-02-2024 tại 21:15
  Hiện đang tiến hành bảo trì
 • Chưa bắt đầu
  20-02-2024 tại 21:15
  Chưa bắt đầu
  20-02-2024 tại 21:15

  Ứng dụng Docage đang được cập nhật nên tạm thời không khả dụng.