Hệ thống hoạt động bình thường

Đang cập nhật ứng dụng Docage

Hoàn thành
Lên kế hoạch cho 19-02-2024 tại 11:00 – 11:01

Ảnh hưởng

Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
bác sĩ bác sĩ
Mẫu tài liệu
Cập nhật
 • Cập nhật
  19-02-2024 tại 11:04
  Hoàn thành
  19-02-2024 tại 11:04
  Bảo trì đã hoàn tất thành công.
 • Hoàn thành
  19-02-2024 tại 11:01
  Hoàn thành
  19-02-2024 tại 11:01
  Bảo trì đã hoàn tất thành công
 • Đang tiến hành
  19-02-2024 tại 11:00
  Đang tiến hành
  19-02-2024 tại 11:00
  Hiện đang tiến hành bảo trì
 • Chưa bắt đầu
  19-02-2024 tại 11:00
  Chưa bắt đầu
  19-02-2024 tại 11:00

  Ứng dụng Docage đang được cập nhật nên tạm thời không khả dụng.