Hệ thống hoạt động bình thường

Đang cập nhật API Docage

Hoàn thành
Lên kế hoạch cho 18-02-2024 tại 20:00 – 20:13

Ảnh hưởng

Trang web Docage
Đăng nhập vào ứng dụng Docage
Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
bác sĩ bác sĩ
Mẫu tài liệu
Cập nhật
 • Hoàn thành
  18-02-2024 tại 20:13
  Hoàn thành
  18-02-2024 tại 20:13
  Bảo trì đã hoàn tất thành công.
 • Đang tiến hành
  18-02-2024 tại 20:00
  Đang tiến hành
  18-02-2024 tại 20:00
  Hiện đang tiến hành bảo trì
 • Chưa bắt đầu
  18-02-2024 tại 20:00
  Chưa bắt đầu
  18-02-2024 tại 20:00

  Đang cập nhật API Docage dẫn đến không có sẵn API và ứng dụng web