Hệ thống hoạt động bình thường

Đang cập nhật API Docage

Hoàn thành
Lên kế hoạch cho 13-02-2024 tại 22:53 – 23:00

Ảnh hưởng

Trang web Docage
Đăng nhập vào ứng dụng Docage
Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
bác sĩ bác sĩ
Mẫu tài liệu
Cập nhật
 • Hoàn thành
  13-02-2024 tại 23:00
  Hoàn thành
  13-02-2024 tại 23:00
  Bảo trì đã hoàn tất thành công.
 • Chưa bắt đầu
  13-02-2024 tại 22:53
  Chưa bắt đầu
  13-02-2024 tại 22:53

  Đang cập nhật API Docage dẫn đến không có sẵn API và ứng dụng web