Hệ thống hoạt động bình thường

Đang cập nhật ứng dụng Docage

Hoàn thành
Lên kế hoạch cho 31-01-2024 tại 22:00 – 22:15

Ảnh hưởng

Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
bác sĩ bác sĩ
Mẫu tài liệu
Cập nhật
 • Hoàn thành
  31-01-2024 tại 22:15
  Hoàn thành
  31-01-2024 tại 22:15

  Bảo trì đã hoàn tất thành công

 • Đang tiến hành
  31-01-2024 tại 22:00
  Đang tiến hành
  31-01-2024 tại 22:00

  Hiện đang tiến hành bảo trì

 • Chưa bắt đầu
  31-01-2024 tại 22:00
  Chưa bắt đầu
  31-01-2024 tại 22:00

  Ứng dụng Docage đang được cập nhật nên tạm thời không khả dụng.