Hệ thống hoạt động bình thường

Đang cập nhật API Docage

Hoàn thành
Lên kế hoạch cho 20-12-2023 tại 20:00 – 21:00

Ảnh hưởng

Trang web Docage
Đăng nhập vào ứng dụng Docage
Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
bác sĩ bác sĩ
Mẫu tài liệu
Cập nhật
 • Hoàn thành
  20-12-2023 tại 21:00
  Hoàn thành
  20-12-2023 tại 21:00

  Bảo trì đã hoàn tất thành công

 • Đang tiến hành
  20-12-2023 tại 20:30
  Đang tiến hành
  20-12-2023 tại 20:30

  Việc bảo trì vẫn đang được tiến hành

 • Hoàn thành
  20-12-2023 tại 20:15
  Hoàn thành
  20-12-2023 tại 20:15

  Bảo trì đã hoàn tất thành công

 • Đang tiến hành
  20-12-2023 tại 20:00
  Đang tiến hành
  20-12-2023 tại 20:00

  Hiện đang tiến hành bảo trì

 • Chưa bắt đầu
  20-12-2023 tại 20:00
  Chưa bắt đầu
  20-12-2023 tại 20:00

  Đang cập nhật API Docage dẫn đến không có sẵn API và ứng dụng web